Σύστημα κατάταξης της ΙΚΜ

Το  σύστημα κατάταξης της IKM krav maga χωρίζεται σε πέντε κύριες κατηγορίες:

    Young Practitioner

    Practitioner

    Graduate

    Instructor Graduate

    Expert.

ikm grading system

Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες διαιρείται περαιτέρω σε πέντε επίπεδα, εκτός από την Young Practitioner, η οποία χωρίζεται σε δέκα επίπεδα.

Κάθε επίπεδο έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Οι εξετάσεις των επιπέδων περιλαμβάνουν θεωρητικά και τακτικά θέματα που καλύπτουν  όλοι την διδακτέα ύλη. Καθώς και την ύλη των  προηγούμενων επίπεδων ως υποχρεωτική απαίτηση, προκειμένου ο εξεταζόμενος να περάσει στο επόμενο επίπεδο.

Έτσι, αν κάποιος θέλει να γίνει ένας Particioner level 3, πρέπει επίσης να εξεταστεί και στα προηγούμενα επίπεδα, όπως P1 και P2 πριν εξεταστεί στο  P3.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων ο μαθητής εκτός από το πτυχίο του λαμβάνει ένα ειδικό σήμα το οποίο τοποθετείται στο παντελόνι της φόρμας του υποδεικνύοντας έτσι το βαθμό του.
Η υψηλότερη κατηγορία περιλαμβάνει τα επίπεδα Master, όπως κατέχει ο ιδρυτής και επικεφαλής της IKM  Gabi Noah.